Program

Program

Program Towarzystwa Przyjaciół Będzina
2014-2018

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, co umożliwi utrzymanie dotychczasowego tempa inwestycji i poprawi kondycję finansową miasta.

2. Tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów. Wspieranie przedsiębiorców, rodzimego rzemiosła i handlu. Budowa miejskiej hali sportowej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Podnoszenie standardu życia we wszystkich dzielnicach poprzez przyjazne rozwiązania komunikacyjne, modernizację infrastruktury osiedlowej, w tym budowę nowych miejsc parkingowych i chodników.

4. Dalsza rewitalizacja śródmieścia, ochrona miejsc szczególnie ważnych dla historii Będzina i Zagłębia.

5. Motywacja służb komunalnych i samych mieszkańców w wysiłkach na rzecz większej dbałości o czystość w mieście.

6. Wpieranie organizacji pozarządowych poprzez zwiększanie środków w budżecie miasta na realizację zadań publicznych.

7. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży poprzez stałe rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli.

8. Aktywizacja bezrobotnych, pomoc najuboższym i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

9. Konsekwentne podnoszenie stanu bezpieczeństwa w dzielnicach poprzez poprawę skuteczności działań straży miejskiej, rozbudowę monitoringu oraz oświetlenie miasta.

10. Wspieranie rozwoju budownictwa, w tym komunalnego i socjalnego, a w efekcie ożywienie tkanki miejskiej centrum Będzina.